Biblioteka XX vek


Čuvari bengalske vatre

Čuvari bengalske vatre

Te­o­fil Pan­čić je ro­đen 1965. go­di­ne u Sko­plju. Ko­lum­ni­sta je i kri­ti­čar be­o­grad­skog..

594 din 660 din

Zvuci granice

Zvuci granice

Sep­tem­bra 1991. godine go­to­vo svi hr­vat­ski pro­fe­si­o­nal­ni pop mu­zi­ča­ri oku­pi­li su se ..

891 din 990 din

Za ljubav domovine

Za ljubav domovine

Knji­ga Za lju­bav do­mo­vi­ne po­či­nje ogle­dom Mar­te  K. Nu­sa­ba­um "Pa­tri­o­ti­zam i kosmpo­p..

495 din 550 din

Varljivi kraj stoleća

Varljivi kraj stoleća

Francuski antropolog  Mark Ože (Marc Augé) bio je od 1985. do 1995. godine predsednik  Vis..

287 din 319 din

Uvod u Maksa Vebera

Uvod u Maksa Vebera

Ve­be­ro­vi so­ci­o­lo­ški ra­do­vi se či­ta­ju svu­da na sve­tu i za­i­sta bi se mo­glo re­ći da po..

693 din 770 din

Titostalgija

Titostalgija

Knjiga ima  pet  poglavlja, zaključak i bibliografiju: I. Uvod: Josip Broz dobar skroz, I..

495 din 550 din

Svakodnevica nije više ono što je bila

Svakodnevica nije više ono što je bila

Vin­ti­la Mi­ha­i­le­sku (Vin­ti­la Mi­hă­i­le­scu), ru­mun­ski an­tro­po­log i so­ci­o­log, ro­đen ..

495 din 550 din

Strah od malih brojeva

Strah od malih brojeva

Strah od malih brojeva govori o masovnom nasilju  motivisanom kulturnim razlikama. Ima sledeća pogla..

495 din 550 din

Srpski sanovnik

Srpski sanovnik

Ova je knji­ga plod rat­nog pro­fi­ter­stva. Ka­da sam se 1989. upi­sao na dok­tor­ske stu­di­je iz ..

693 din 770 din

Slike u glavama

Slike u glavama

Kla­us Rot (Klaus Roth, 1939), pro­fe­sor na Ka­te­dri za ne­mač­ku i upo­red­nu et­no­lo­gi­ju Uni­..

495 din 550 din

Prilog antropologiji savremenih svetova

Prilog antropologiji savremenih svetova

Pri­log an­tro­po­lo­gi­ji sa­vre­me­nih sve­to­va (Marc Augé, Po­ur une anthro­po­lo­gie des mon­de..

495 din 550 din

Poraz mišljenja

Poraz mišljenja

Po­raz mi­šljen­ja (1987) je po­le­mič­ka ras­prava o kri­zi uni­ver­zal­nih vred­no­sti kul­tu­re ..

396 din 440 din

Stranice 1 - 12 od 89 (8 stranica)